O FESTIVALE – 2. ročník 2017

Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie organizujeme z potreby podporiť slobodu umeleckého vyjadrenia v súčasnej slovenskej spoločnosti a tiež z absencie festivalu týchto žánrov na Slovensku. Chceme nielen obohatiť Banskú Štiavnicu duchom sviežeho a neopozeraného umenia, ale radi by sme atraktívnym AKČNÝM UMENÍM a formou živej kultúrnej interakcie umelcov a divákov inšpirovali návštevníkov festivalu KU KRITICKÉMU MYSLENIU.

DRAMATURGIU festivalu orientujeme na päť základných druhov umenia, ktoré sa vzájomne prelínajú – divadlo, hudba, pohyb, výtvarné umenie a literatúra. Primárne sa zameriavame na produkcie s interaktívnym a moderne občiansko-angažovaným presahom.

V prvých ročníkoch chceme najskôr zmapovať aktuálny stav slovenského a českého kabaretu v kontexte kvality a kvantity tohto žánru v strednej Európe. Výzvou do ďalších ročníkov je podnietiť vznik a tvorbu nových kabaretných foriem, ktoré by festival prezentoval pod názvom NOVÝ KABARET. Pod týmto pojmom chápeme žáner, ktorý vychádza z pôvodnej kabaretnej formy zloženej z radenia slovných, tanečných, spievaných, artistických čísel či iných fragmentov, ale hranice jednotlivých zložiek zámerne prestupuje, kombinuje, obohacuje a posúva do jednotného celku post-dramatickej inscenácie s jasným dramaturgickým oblúkom, alebo do jedinečnej perfomancie. Žáner nový kabaret v našom vnímaní zahŕňa aj otvorený systém nepomenovateľného či neobjaveného.

Kabaretné produkcie v dramaturgii festivalu dopĺňa a dynamickým princípom Z ULICE DO DIVADLA, Z DIVADLA NA ULICU ovplyvňuje aj medzinárodná prehliadka pouličných inscenácií, happeningov a výtvarných inštalácií s občianskym rozmerom. Dramaturgiu 2. ročníka tvoria tri línie. Prvá, NOVÝ KABARET, s odkazom na 100. výročie hnutia dada a Cabaretu Voltaire v Zürichu, ktorý podnietil zrod nemeckého a českého kabaretu (Červená sedma, V+W). Vybrané programy uvedú v modernej inscenačnej forme tituly inšpirované touto dobou a hnutím. Druhá línia, POULIČNÉ UMENIE, súvisí so stratou slobody, okupáciou a ľudskými obeťami v a po roku 1968. Pozveme domácich i zahraničných performerov s produkciami, ktoré odkazujú na (ne)dávne udalosti obmedzujúce slobodu i s paralelami na súčasnosť. Obe línie spája tretia – OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ, aj vo forme prednášok, diskusií, kvízov a workshopov. Okrem toho festival vyhlási na území bývalého Československa k 100. výročiu jeho založenia "súťaž kabaretných foriem“ SKEČ UP 2017/18. Jej ambíciou je motivovať tvorcov k vzniku postmoderných foriem kabaretu.

Naším zámerom je vydať spoločný súzvuk kabaretu, pouličných produkcií a angažovaného umenia aj v odľahlejšom regióne Slovenska. Budeme sa zábavnými formami spoločne tešiť, vzdelávať, tvoriť, diskutovať i udeľovať Cenu festivalu – AMPLION ARGENTUM – programom s najsilnejším hlasom v prospech rozvoja občianskej spoločnosti. Cieľom je vyvolať – najmä u mladých ľudí – záujem kvalitné umenie a spoločenskú zodpovednosť za svoju krajinu. 

Jana Mikitková, Ján Fakla, Dušan Krnáč